شرح آگهی

دوره های آموزشی

• برنامه ریزی و کنترل پروژه در MSP
• برنامه ریزی و کنترل پروژه در Primavera (P6)
• Excel مقدماتی
• Excel پیشرفته
• الگوریتم های فراابتکاری در Matlab
• Matlab مقدماتی
• Matlab پیشرفته
• بهینه سازی پیشرفته در Matlab
• بهینه سازی در Lingo و Gams
• تحلیل پوششی داده ها (DEA) درMatlab و Gams
• مباحث مالی در Matlab
• تحلیل آماری درEviews و SPSSوMinitab
• اقتصادسنجی در Eviews
• طرح های توجیهی اقتصادی در Comfar
• تکنیک ها و نرم افزارهای تصمیم گیری چند معیاره
• شبیه سازی سیستم های غ
تحویل / حمل
عالی

تماس

09038480322
موسسه پویان
03134446224
اصفهان
ایمیل: [email protected]
تدریس خصوصی نرم افزارهای مهندسی