شرح آگهی

خدمات حسابداری،
خدمات مالیاتی و بیمه ای،
خدمات حسابرسی داخلی،
خدمات حسابرسی رعایت،
خدمات حسابرسی مالیاتی،
خدمات حسابرسی بیمه ای،
خدمات مالی و مشاوره مالی
طبقه بندی مشاغل
تحویل
عالی

تماس

09149260470
احد خوش نمک
04132802060
تبریز
ایمیل: Mofidsahand@yahoo.com
موسسه حسابداری و مالیاتی مفی سهند